Начало  »  Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА СЪС САЙТА И ЗА ПОКУПКА НА ПРОДУКТИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН HTTP://WWW.IVIS.BG/

Настоящите общи условия определят правилата за работа със сайта и правилата, и ред за покупка на продуктите, предлагани чрез същия, явяващ се електронен магазин http://www.ivis.bg/.

При ползване на настоящия сайт, общите условия са приложими и уреждат отношенията между собственика на сайта, ВЕСЕЛИНА - БИС ООД, със седалище и адрес на управление: Република България, област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ул. Димитър Наумов 89, ет. 1, с ЕИК:123010225, тел. тел.: 0889339997, e-mail: office@ivis.bg , явяващ се и продавач /доставчик/ на стоките, от една страна, и ползващите сайта от друга, в качеството им на потребители и купувачи на предлаганите стоки.

Общите условия са обвързващи и за двете страни в провоотношенията, възникнали между страните по повод ползването на електронната страница, считано от момента на започване на използването й, което става с отварянето на електронния портал http://www.ivis.bg/ от потребителя.

Виртуалният магазин http://www.ivis.bg/ е уебсайт / електронна страница / за електронна търговия за продажба и доставка на предлаганите в него козметични продукти.

Предвид факта, че договорът за продажба, сключващ се потребителите на сайта, се сключва въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, включително за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си, договорът се явява договор за продажба от разстояние, като се подчинява на правилата, регламентирани от Закона за защита на потребителите.

С оглед сключването на договор за продажба, сключващ се потребителите на сайта, фактът, че потребителят се регистрира в сайта и посочва своя електронна поща, потвърждава приемането от негова страна на настоящите общи условия, както й се явява предварително съгласие на потребителя за използване на електронна поща, като техническо средство, използвано и от страна на доставчика, за нуждите на договарянето и изпълнението на договорите, с предмет продаваните чрез сайта стоки.

Средствата за комуникация от разстояние, различни от автоматизирана система за позвъняване без човешка намеса; факс; и електронна поща, които дават възможност за осъществяване на индивидуална комуникация, се използват от доставчика, когато потребителят не е заявил изрично своето несъгласие за ползването им.

Чрез този сайт не се предлагат и не се продават лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

За нуждите на сключването на договора за продажба на стоките, посочени в този сайт, и преди сключването на договора, потребителят има възможността и е длъжен да се запознае с предоставената на този сайт от Доставчика информация, относно следното:

 1. името и адреса на доставчика – посочени по - горе;
 2. основните характеристики на стоките или услугите – посочени са в отделните статии /прозорци/, даващи описание на основните характеристики на стоките или услугите, която информация е видна преди започване на процедура по поръчка на стоката, ставащо с активиране на бутона „купи“, посредством клик върху същия;
 3. цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси посочени са в отделните статии /прозорци/, визирани и в т. 2 по – горе, даващи описание на основните характеристики на стоките или услугите, която информация е видна преди започване на процедура по поръчка на стоката, ставащо с активиране на бутона „купи“, посредством клик върху същия;
 4. стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка – посочени са по – долу в настоящите Общи условия;
 5. стойността на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа – няма такива разходи, при сделките, сключвани чрез този сайт;
 6. начина на плащане, доставка и изпълнение на договора – посочени са по – долу в настоящите Общи условия;
 7. правото на потребителя да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана – посочени са по – долу в настоящите Общи условия;
 8. периода, за който направеното предложение или цена остават в сила – посочени са по – долу в настоящите Общи условия;
 9. минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги – договорите, сключване чрез този сайт нямат за предмет постоянната или периодична доставка на стоки или услуги.

1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1.1. ВЕСЕЛИНА - БИС ООД поема задължението:

 • Да прехвърли на Клиента собствеността върху заявената от него за покупка стока и да му достави същата, след заплащане на дължимата за съответната стока цена.
 • Да достави стока със съответното качество, правещо я годна за обикновената й употреба.
 • Да използва предоставените от клиента лични данни – име, адрес, телефон, e-mail и др. данни за изготвяне на фактура (когато потребителя желае да получи такава), единствено за нуждите на договорните отношения на страните, възникнали при ползване на сайта, при условията на Закона за защита на личните данни.
 • Да полага дължимата грижа, с оглед поддържане на вярна и актуална информация относно стоките и предлаганите услуги.

1.2. Клиентът поема задължението:

 • Да посочи верни лични данни, телефон, адрес за доставка и електронен адрес.
 • Да заплати цената на поръчаната стока.
 • Да заплати разходите по доставката на поръчаната стока.
 • Да съдейства и осигури получаването на поръчаната стока;
 • Да не извършва действия, с които нарушава законодателството в Република България.
 • Да не извършва фиктивни заявки или каквито и да било други действия, с които да затруднява работата на сайта или да причинява вреди на дружеството продавач.
 • Да не накърнява правата на интелектуална и индустриална собственост, било то на собственика на сайта или трети лица.

1.3. ОТНОСНО ПРАВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СТОКАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪРНАТА или услугата да бъде отказана:

ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, ДА СЕ ОТКАЖЕ ОТ СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ В СРОК СЕДЕМ РАБОТНИ ДНИ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКАТА от същия.

Правото на отказ може да се упражни в случай, че стоката не е използвана и се намира във вида, в който е доставена, в т.ч. не е нарушена целостта на нейната опаковка.

Връщането става в офиса, на адреса на управление на доставчика, след уведомяване на доставчика, на посочения негов електронен адрес, като разходите по връщане на стоката са за сметка на потребителя.

Този срок се продължава, при условията на ЗЗП, в случай, че доставчикът не е изпълнил задълженията си по чл. 54 от ЗЗП;

Това право не се прилага по отношение доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики; за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя; за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

Когато доставчикът не е изпълнил задълженията си по чл. 54, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката или от сключването на договора за предоставяне на услугата.

В случай, че потребителят СЕ ОТКАЖЕ ОТ СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ, Доставчикът се задължава да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на седмодневния срок, в който може да упражни правото си на отказ.

Доставчикът се задължава да изпълни договора, сключен от разстояние, не по-късно от 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до доставчика чрез използване на средство за комуникация от разстояние, освен ако страните са уговорили различен срок на доставка.

С приемана на настоящите общи условия, потребителят приема доставката да се извърши в сроковете посочени в настоящото.

Когато доставчикът не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той се задължава да уведоми потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

1.4. Относно периода, за който направеното предложение или цена остават в сила - направеното предложение и цена остават в сила до изтичане на срока за отказ от доставката;

2. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ.

ВЕСЕЛИНА - БИС ООД, като вносител на предлаганите стоки, поема съответната гаранционна отговорност като ще отговаря пред купувача за всички недостатъци / производствени дефекти / на предлаганите стоки, възникнали при тяхната правилна и отговаряща на съответните експлотационни стандарти употреба, за срок до 2/две/ години, от датата на закупуването им.

В случай на проявил се през гаранционния период недостатък на закупената стока, ние ще приведем стоката в съответствие с договора за продажба, в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията.

За целта, при проявен производствен дефект, се обърнете към нашите представители, като представите документа, установяващ доставката, извършеното от Вас плащане на дължимата цена и стоката.

Рекламацията се разглежда в срок до 1(един) месец, след датата на заявяването й.

Рекламации не се приемат при - липса на оригинални, попълнени и подпечатани документи, удостоверяващи доставката и плащането на цената; както и в случай, че не се четат щампованите серийни номера на стоката, а така също и при неправилна употреба и в случай на използване на стоката по неадекватен на предназначението и начин, в т.ч. извършван неоторизиран ремонт, неправилна експлоатация, въздействие на органични разтворители (бензин, нафта, масло и др.).

Уведомяваме Ви също, че при използване на стоките по начин, неадекватен на предназначението им, се повишава рискът за безопасността и сигурността на лицата и вещите, намиращи се в близост. Независимо от така поетата търговската гаранция, съгласно ЗЗП отговаряме за липсата на съответствие на закупените стоки с договора за продажба.

3. ДОСТАВКА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Поръчаните от Вас стоки ще бъдат доставени чрез кукерската фирма СПИДИ, във времето от 9:00ч. до 17:30 часа, за делнични дни; и до 13:30 часа, за съботни дни. Доставки не се извършват в неделни дни и в дни, обявени за официални празници. Доставки се извършват само на територията на Република България;

Разходите по застраховката на поръчаните артикулите са за сметка на продавача;

Срок за изпълнение на поръчката и цена на доставката:

                                 - срокът за доставка е от 2 до 4 работни дни, като разходите по доставката е за сметка на куповача;

Продавачът не носи отговорност при забавяне на доставката, поради подадени грешни данни от клиента, при регистрацията му в сайта;

При доставка в чертите на град Стара Загора, същата се извършва с фирмен транспорт на продавача и струва 1 (един) лев, като транспорта се поема от купувача;

Клиентите на електронния магазин http://www.ivis.bg/ имат възможност да изберат следните начини на плащане:

 • Наложен платеж, плащате при получаване на стоката;
 • Плащане чрез международната система за разплащане PayPal;
 • Плащане с дебитна/ кредитна карта посредством V-pos.

Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1 000 лв .
Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

При плащане чрез международната система за разплащане PayPal; е налице хипотезата на авансово плащане.

С оглед на това и в случай, че потребителят избере плащане чрез международната система за разплащане PayPal; то при посочване на това плащане, чрез съответния бутон на сайта, то потребителят дава изричното си съгласие за това доставчикът да приеме авансово плащане по сделката.

При всяка поръчка, същата се потвърждава от електронно писмо, изпратено от доставчика до потребителя, съдържащо като прикачен файл настоящите общи условия.

При всяка доставка, стоката се придружава, наред с документите, установяващи доставката, и от нарочна брошура, съдържаща в писмена форма информация относно следното:

 1. името на доставчика и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби – това е адресът на управление на доставчика;
 2. правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;
 3. данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.

Списък на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове. Електронна платформа за онлайн решаване на спорове.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки.

За повече информация не се колебайте да се свържете с нас!

С пожелание за успешна работа,

Иванка Иванова,

управител на ВЕСЕЛИНА - БИС ООД.

Начало Търси 0 Количка Любими Профил