Начало  »  Политика за личните данни

Политика за личните данни

Защита на личните данни


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

в "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД


"ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: www.ivis.bg

Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Всички изменения и допълнения в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.ivis.bg
Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД и/или има регистрация на www.ivis.bg. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването на сайта ни - www.ivis.bg, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.


Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

"ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с Ид. номер по Булстат: 123010225, ДДС Номер: BG123010225 , което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни. "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

Република България, област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора 6000, ул. Димитър Наумов 89, ет. 1

телефон: 0889/339 997

или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: https://new.ivis.bg/контакти


1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

1.1. В зависимост от конкретните цели и основания "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 • Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД и клиента:
  • Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
  • Данни, събирани при плащане, направено към "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД, по начина, посочен в Правилата за онлайн пазаруване на www.ivis.bg;
  • Данни от профила ви за достъп до www.ivis.bg – потребителско име, история на заявките / поръчките;
  • Адрес за доставка;
  • Име, телефон и/или адрес на електронната поща, номер на банкова сметка, титуляр на сметка и банка при рекламация.
 • Данни, изготвени и генерирани от "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД в процеса на предоставяне на услугите/стоките:
  • Номер на поръчката
  • Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.

1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

 • Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за покупка на стоки.

  "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
  • Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за покупка, адресиране на оплакване/рекламация, електронна форма за контакт, телефонно обаждане, предоставяне на карта/код за програма "Лоялен клиент";
  • Проверка на обем и вид клиентско потребление по Ваше искане за предоставяне на карта/код за програма "Лоялен клиент";
  • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/рекламации;
  • Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни.
  • Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
 • В изпълнение на свои законови задължения, "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
  • Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
  • Издаване на фактури;
  • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 • "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:
  • За директен маркетинг на продукти, промоционални цени и специални оферти;

2. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

2.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД – обработват личните Ви данни от името на "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

 • Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени/ремонтирани стоки;
 • Счетоводни фирми с оглед изпълнение на искане за изготвяне/обработка на счетоводни документи;

2.2. Други администратори на лични данни, на които "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

 • Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

3. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни


Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 • Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за доставка на поръчани стоки - не повече от 2 години.
 • Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

4. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

4.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни. Може да поискате от "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.

4.2. да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим.

4.3. да възразите пред "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД по всяко време срещу обработването на личните Ви данни.

4.4. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг;
4.5. да изискате да прехвърлим личните Ви данни на друг администратор. За целите използвайте имейл: office@ivis.bg или формата за контакти https://new.ivis.bg/контакти
4.6. да подадете оплакване през Комисията за защита на личните данни.


5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД и какви са последиците от това

За да осъществите онлайн покупка на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД се нуждае от определени данни.

Непредоставянето на следните данни препятства възможността "ВЕСЕЛИНА - БИС" ООД да сключи договор за услуги/стоки с Вас:

 • Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
 • Адрес за доставка;

 

Последна актуализация на  31.09.2018г.

Начало Търси 0 Количка Любими Профил